English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)SlovakDojazd do lotniska - VIDEO

 


Start Poriadok
Poriadok

PORIADOK STRÁŽENÉHO PARKOVISKA

„PARK & FLY” V OBCI JASIONKA

§ 1

Na potreby tohto poriadku:

1. používateľ Parkoviska je fyzická osoba skutočne používajúca Parkovisko (osoba riadiaca vozidlo) alebo majiteľ vozidla, v prípade, že sa nemôže určiť totožnosť riadiaceho vozidlo, za používateľa sa považuje najmä osobu, ktorá riadi vozidlo vo chvíli odchodu z Parkoviska,

2. parkovacie miesto je vydelená plocha určená na parkovanie vozidla.

§ 2

1. Vstup na Parkovisko je súčasne aj moment uzavretia zmluvy o prenájme parkovacieho miesta medzi používateľom a Správcom Parkoviska v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Poriadku.

2. Každý používateľ vozidla vstupom na Parkovisko súhlasí s podmienkami tohto Poriadku a zaväzuje sa dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Zmluva o prenájme parkovacieho miesta zánika vo chvíli odchodu používateľa vozidlom z Parkoviska.

§ 3

1. Na Parkovisku:

a. platia dopravné predpisy v súlade so zákonom Poľskej republiky z dňa 20. júna 1997 Prawo o ruchu drogowym (Zb. z. z roku 2005 č. 108, pol. 908 so zmenami),

b. sa nesmie parkovať vozidlá mimo parkovacích miest,

c. platí obmedzenie rýchlosti do 5 km/h,

d. bez výnimky platí zákaz vstupu vozidiel dopravujúcich horľavé látky, žieravé látky, výbušniny a iné podobné látky, ktoré môžu ohrozovať ľudí a majetok.

2. Vozidlo po umiestnení na parkovacom mieste sa zastaví, vypne motor, svetlá, zatvorí okná, dvere a kufor; používateľ je povinný vypnúť všetky rádiové zariadenia nechané vo vozidle.

3. Kedy sa vozidlo nachádza na parkovacom mieste nesmie sa nechávať vo vozidle zvieratá.

§ 4

1. „Park & Fly” je strážené parkovisko otvorené 24 hodín.

2. Parking je poistený v poisťovni PZU S.A. V prípade vzniku skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje poistenie, všetky nároky sa prenáša na poisťovateľa v súlade s uzatvorenými zmluvami.

3. V prípade vzniku škody, všetky nároky bude sa riešiť len v prípade nahlásenia škody pred odchodom zákazníka z Parkoviska.

4. Vo veciach, ktoré neboli uvedené v tomto poriadku platia predpisy Občianskeho zákonníka Poľskej republiky.

§ 5

1. V prípade porušenia používateľom ustanovení tohto Poriadku Správca môže zrušiť zmluvu prenájmu parkovacieho miesta bez výpovede a bezodkladne a aj použiť prostriedky nevyhnutné na prinavrátenie stavu v súlade Poriadkom, vrátane odstránenia vozidla z Parkoviska.

2. V prípadoch určených v ods. 1 používateľ sa zaväzuje znášať náklady spojené s odstránením vozidla z Parkoviska a jeho zabezpečením a uschovávaním do chvíle prebratia vozidla používateľom.

§ 6

1. Cena za nechanie vozidla na parkoviska je uvedená v cenníku poplatkov za parkovanie.

§ 7

1. Osoby oprávnené vyberať poplatok za parkovanie sú osoby oprávnené na tuto činnosť Správcom.

2. Používatelia sú povinní dodržiavať všetky pokyny a doporučenia vydávané osobami uvedenými v ods. 1 a obsluhou Parkoviska.

 

§ 8

Na parkovisku sa nesmie:

1. tankovať vozidla,

2. používať otvorený oheň,

3. parkovať vozidla s netesnými sústavami, s ktorých unikajú tekutiny/látky,

4. uskladňovať pohonné hmoty, horľavé látky a prázdne nádoby po pohonných hmotách,

5. konať v rozpore s predpismi BOZP a PO,

§ 9

Všetky sťažnosti a pripomienky spojené s používaním parkoviska sa prihlasuje firme PF Thomas Altuccini, Jasionka 586, 36-002 Jasionka.

 

 

.